Skognæringa

Trøndelag er pr. i dag den eneste regionen i Norge som har en velfungerende og komplett verdikjede/skognæringsklynge.

Skog- og trenæringen er en av få komplette verdikjeder som vi har i Norge. Skog- og trenæringen er basert på våre rike og (betinget) fornybare skogsressurser, men hvor vi fortsatt bare utnytter under halvparten av tilveksten i skogen. Her er det følgelig et potensiale for ytterligere utvikling, med tilhørende verdiskaping i hele verdikjeden.

Norsk skog- og trenæring har de siste årene stått overfor tøffe utfordringer og vært gjennom store endringer preget av både lav utnyttelse av tilveksten i skogen, strukturrasjonaliseringer, lavere sysselsetting og nedleggelse av industriell kapasitet, men samtidig betydelige produktivitetsforbedringer. Til tross for dette er lønnsomheten i næringen under press, marginene er lave og tilgjengelig kapital for investeringer og FoU er begrenset. Samtidig eksisterer det et stort potensiale for økt verdiskaping, ytterligere industriell vekst og videreforedling, samtidig som skogens rolle i klimasammenheng tillegges stor betydning i årene fremover. Strategigruppen SKOG22, som høsten 2013 ble oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, leverte i januar 2015 sin rapport med forslag til en nasjonal strategi for den norske skog-/ tre-næringen. Rapporten peker på at skog- og trenæringen vil ta en nøkkelrolle for å realisere «det grønne skiftet» i Norge (klimperspektivet) og at næringen har et omsetningspotensial som er hele fire – 4 – ganger så stort (verdiskapingsperspektivet) som nivået i 2012 (43 mrd. kroner).

Skognæringa i Trøndelag

Som nevnt over, har tøff internasjonal konkurranse, endrede markedsforhold og omstruktureringer i den globale industrien de siste årene ført til store nedleggelser og redusert aktivitet i skog- og trenæringen i Norge. Til tross for dette har skognæringa i Trøndelag i samme periode klart å ivareta og tiltrekke seg industrielle etableringer, også fra internasjonale aktører. Trøndelag er pr. i dag den eneste regionen i Norge som har en velfungerende og komplett verdikjede/skognæringsklynge, og denne er det særdeles viktig å ivareta og ikke minst utvikle videre. Særlig med tanke på at erfaringsmessig skjer mesteparten av nyutvikling av produkter, tjenester og prosesser med utgangspunkt i eksisterende bedrifter og ikke som rene nyetableringer.

Relasjonene mellom trelast- og treforedlingsindustrien er svært sterke og har over lang tid resultert i samarbeid både horisontalt og vertikalt i verdikjeden. Et eksempel er kunde-/leverandørforholdet mellom trelastindustrien og treforedlingsindustrien knyttet til biprodukter fra trelastproduksjon i form av massevirke og energivirke.

Erkjennelsen av at alt henger sammen med alt og at den gjensidige avhengigheten er så stor og viktig for overlevelse og videre utvikling, gjør at næringen selv er ekstremt opptatt av et tett samarbeid og å gjøre hverandre gode. Dette har medført et godt samarbeid i forumet Skognæringa i Trøndelag (SiT) gjennom mer enn 10 år.

Kjernebedriftene Norske Skog Skogn AS, MM Karton FollaCell AS, InnTre AS, Moelven Van Severen AS og Kjeldstad Trelast AS framstår i dag blant de største skogindustribedriftene i Norge, med betydelige eksportleveranser til flere land i Europa.

Totalt sett representerer skog- og trenæringen i Trøndelag over 4 000 årsverk (tall fra 2013) og en produksjonsverdi på 7,7 millarder kroner (tall fra 2011).