Hvorfor bygge i tre?

Tre er det mest miljøvennlige byggematerialet vi har i Norge i dag.

Grønn profil

Det er en økende bekymring for virkningen av menneskeskapte klimaeffekter. Miljø har kommet høyere opp på den politiske agendaen, og regjeringens hovedmål er at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030. Dette vil gi store utfordringer for alle sektorer i samfunnet. Samtidig gir det nye muligheter for skog- og trenæringen.

 • Tre gir godt innemiljø
 • Tre har god holdbarhet ved riktig bruk
 • Treets overflate er lett å behandle
 • Tre er verdens sterkeste byggemateriale i forhold til vekt
 • Tre er en fornybar ressurs som kan gjenvinnes og gjenbrukes.
 • Riktig forvaltning sikrer at skognæringen er en bærekraftig bransje.
 • Frisk skog binder Co2 gjennom fotosyntese. Co2 lagres i trelasten inntil den frigis gjennom nedbrytning eller forbrenning.
 • En livsløpsanalyse fra Norsk institutt for skog og landskap viser at utslipp fra skognæringa kun tilsvarer 2,4 prosent av det som bindes i en kubikkmeter trevirke.

Treindustriens lille grønne” gir oss en oversiktlig informasjon om hvorfor det er gunstig å bruke mer tre, treets sentrale miljøegenskaper samt hvilken rolle skog og tre kan spille i klimasammenheng.

 • Biologisk materiale og en fornybar ressurs
 • Treindustri er en ren og effektiv industri
 • Treprodukter kan bidra til å motvirke drivhuseffekten
 • Tilveksten er større en hogsten
 • Norske skoger drives etter prinsipper for en bærekraftig skogsdrift
 • Industrien anvender treråstoffet fullt ut
 • Treprodukter kan erstatte andre materialer
 • Treprodukter har god holdbarhet
 • Treprodukter kan gjenbrukes og gjenvinnes
 • Bruk av tre er positivt for innemiljøet